სერაფიმ საროველი
მამაო ჩუენო რომელი ხარ ცათა შინა
წმიდა იყავნ სახელი შენი
მოვედინ სუფევაჲ შენი
იყავნ ნებაჲ შენი
ვითარცა ცათა შინა ეგრეცა ქუეყანასა ზედა
პური ჩუენი არსობისაჲ მომეც ჩუენ დღეს
და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი
ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ
და ნუ შემიყვანებ ჩუენ განსაცდელსა
არამედ მიჴსნენ ჩუენ ბოროტისაგან